Сфери на дейност

Добре дошли!

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" предлага висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области на правото: гражданско право, търговско право, вещно право, облигационно право, банково право, застрахователно право, трудово право, семейно право, наследствено право, административно право, данъчно право и наказателно право.

Гражданско право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
Повече...

Търговско право

 • Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
Повече...

Регистрация на фирми

 • Адвокатска кантора  АРТИС ЛЕГАЛ ще Ви консултира при избора на правно-организационната форма на фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.) и ще изготвим всички документи, необходими за регистрацията – договори, пълномощни, декларации и др., ще резервираме наименованието на бъдещия търговец и след внасяне на всички необходими такси, ще подадем заявлението, заедно с придружаващите го документи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
 • Адвокатска кантора АРТИС ЛЕГАЛ Ви предлага юридическа консултация и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и извършване на следните услуги:
Повече...

Вещно право

 • Адвокатска кантора АРТИС ЛЕГАЛ предлага пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:
 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
Повече...

Облигационно право

 • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
 • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори.
Повече...

Банково право

 • Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
 • Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
 • Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения
Повече...

Застрахователно право

 • Правни консултации при сключване на застрахователни договори;
 • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
 • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
Повече...

Трудово право

 • Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани;
 • Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Изготвяне на документи, свързани с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения;
Повече...

Семейно право

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество;
 • Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
Повече...

Наследствено право

Адвокатска кантора "АРТИС ЛЕГАЛ" предлага консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при:

 • Възникване на наследствено-правни въпроси;
 • Определяне на наследствения дял, взависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя.
Повече...

Административно право

 • Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;
 • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
Повече...

Данъчно право

 • Консултации в областта на данъчното право;
 • Представителство пред данъчната администрация;
 • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
Повече...

Наказателно право

 • Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;
 • Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;
 • Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;
Повече...
~ Свържете се с нас ~