Регистрация на кооперация

Кооперация може да бъде учредена най-малко от седем дееспособни физически лица, при спазване разпоредбите на Закона за кооперациите.

За вписване на кооперация в Търговския регистър е необходимо да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Данни за лицата, които учредяват кооперацията и копие от личните им карти.
  2. Информация за председателя на кооперацията, за управителния съвет и контролния съвет.

Срок за изготвяне на документите:

до 5 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси
50 лв.
Удостоверение за актуално състояние
10 лв.
Адвокатски хонорар
300 лв.
Обща сума:
360 лв.
~ Свържете се с нас ~