Регистрация на ООД и ЕООД

За извършване регистрация на ООД или ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация:

  1. Наименованието, под което дружеството ще упражнява дейността си.
  2. Данните за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
  3. Предметът на дейност на дружеството.
  4. Данни за съдружниците или едноличния собственик на капитала и копие от личните им карти.
  5. Данни за размера на капитала (минимум 2 лв.).
  6. Дяловото участие на всеки от съдружниците.
  7. Данни за управителя на дружеството и копие от личната му карта.

Срок за изготвяне на документит:

до 3 работни дни.

Цена на услугата:

Държавни такси
95 лв.
Удостоверение за актуално състояние
10 лв.
Адвокатски хонорар
150 лв.
Обща сума:
255 лв.
~ Свържете се с нас ~